تست کد های سامسونگ ( کد های مخفی سامسونگ )

این کد هایی که معرفی میکنم برای تست کردن گوشی سامسونگ مورد نظر شماست و هر کد مخفی که استفاده میکند یک کار مهم

را انجام میدهد .

 

 • *#۰۶# – Display IMEI number
 • *#۰*# – General Test Mode
 • *#۱۲۳۴# – Display current firmware
 • *#*#۴۶۳۶#*#* – Diagnostic and
 • general settings mode
 • *#*#۷۷۸۰#*#* – Factory soft reset
 • *#۷۷۸۰# – Factory soft reset
 • *۲۷۶۷*۳۸۵۵# – Factory hard reset to ROM
 • firmware default settings
 • *۲۷۶۷*۴۳۸۷۲۶۴۶۳۶# – To display product code
 • *#۲۷۲*imei#* – Display/change CSC code
 • *#۲۷۲*HHMM#* – Display/change CSC code
 • *#*#۱۴۷۲۳۶۵#*#* – GPS test settings
 • *#*#۱۹۷۳۲۸۶۴۰#*#* – Service mode main menu
 • *#۱۲۵۸۰*۳۶۹# – SW & HW Info
 • *#۲۳۲۳۳۷# – Bluetooth Address
 • *#۲۳۲۳۳۱# – Bluetooth Test Mode
 • *#۲۳۲۳۳۸# – WLAN MAC Address
 • *#۰۲۲۸# – ADC Reading
 • *#۳۲۴۸۹# – Ciphering Info
 • *#۲۲۶۳# – RF Band Selection
 • *#۹۰۹۰# – Diagnostic Configuration
 • *#۷۲۸۴# – USB I2C Mode Control
 • *#۲۳۲۳۳۹# – WLAN Test Mode
 • *#۰۸۴۲# – Vibra Motor Test Mode
 • *#۰۷۸۲# – Real Time Clock Test
 • *#۰۶۷۳# – Audio Test Mode
 • *#۸۷۲۵۶۴# – USB Logging Control
 • *#۴۲۳۸۳۷۸# – GCF Configuration
 • *#۰۲۸۳# – Audio Loopback Control
 • *#۱۵۷۵# – GPS Control Menu
 • *#۳۲۱۴۷۸۹۶۵۰# – LBS Test Mode
 • *#۷۴۵# – RIL Dump Menu
 • *#۰۳# – NAND Flash S/N
 • *#۰۵۸۹# – Light Sensor Test Mode
 • *#۰۵۸۸# – Proximity Sensor Test Mode
 • *#۲۷۳۲۸۳*۲۵۵*۳۲۸۲*# – Data Create Menu
 • *#۳۴۹۷۱۵۳۹# – Camera Firmware Update
 • *#۵۲۶# – WLAN Engineering Mode
 • *#۷۴۶# – Debug Dump Menu
 • *#۹۹۰۰# – System Dump Mode
 • *#۴۴۳۳۶# – Sofware Version Info
 • *#۲۷۳۲۸۳*۲۵۵*۶۶۳۲۸۲*# – Data Create SD Card
 • *#۳۲۸۲*۷۲۷۳۳۶*# – Data Usage Status
 • *#۷۵۹۴# – Remap Shutdown to End Call TSK
 • *#۰۲۸۹# – Melody Test Mode
 • *#۲۶۶۳# – TSP / TSK firmware update
 • *#۵۲۸# – WLAN Engineering Mode
 • *#۷۴۱۲۳۶۵# – Camera Firmware Menu
 • *#*#۳۴۹۷۱۵۳۹#*#* – Camera Firmware Menu
 • *#۸۰# – Unknown
 • *#۰۷# – Test History
 • *#۳۲۱۴۷۸۹# – GCF Mode Status
 • *#۲۷۲۸۸۶# – Auto Answer Selection
 • *#۸۷۳۶۳۶۴# – OTA Update Menu
 • *#۳۰۱۲۷۹# – HSDPA/HSUPA Control Menu
 • *#۷۳۵۳# – Quick Test Menu
 • *۲۷۶۷*۴۳۸۷۲۶۴۶۳۶# – Sellout SMS / PCODE view
 • *#۷۴۶۵۶۲۵# – View Phone Lock Status
 • *۷۴۶۵۶۲۵*۲۷*# – Insert Network Lock Keycode NSP/CP
 • #۷۴۶۵۶۲۵*۲۷*# – Insert Content Provider Keycode
 • #۷۴۶۵۶۲۵*۷۸۲*# – Insert Partitial Network Lock Keycode
 • *۷۴۶۵۶۲۵*۷۷*# – Insert Network Lock Keycode SP
 • #۷۴۶۵۶۲۵*۷۷*# – Insert Operator Lock Keycode
 • *۷۴۶۵۶۲۵*۶۳۸*# – Configure Network Lock MCC/MNC
 • #۷۴۶۵۶۲۵*۶۳۸*# – Insert Network Lock Keycode

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *